Měřící systémy GPS

V současné době je činnost společnosti VM Satcon Systems zaměřena zejména na GPS měřicí systémy s návazností na procesy EU v oblasti dotační politiky a zejména na implementaci GPS zařízení a GPS řešení u uživatelů, včetně souvisejícího praktického školení pro zemědělské subjekty.

GPS řešení využívají ke zpřesnění polohové přesnosti měření sítě korekčních stanic CZEPOS/TopNet/VRS Now, kde se reálně dosahuje přesnosti polohy měřených objektů v terénu lepší než 0,4 m. Někteří naši uživatelé však v poslední době požadují měřicí zařízení s centimetrovou přesností

Pracovníci naší společnosti se uvedenou problematikou GPS měření zabývají již asi 9 let a realizovali prodej cca 400 kompletů v různých provedeních jak státní správě (kromě jiného SZIF, MZe, SPU) tak i jednotlivým subjektům - fyzickým i právnickým osobám - hospodařícím na půdě a zapojených do dotačního programu EU a ČR. Zkušenosti získané v této oblasti jsou k dispozici všem našim zákazníkům - uživatelům GPS zařízení.

Klíčovou otázkou pro dotace je skutečná plocha deklarovaných pozemků. Výměry i tvary pozemků tak, jak jsou zachyceny v systému LPIS nemusí být ve skutečnosti zcela správné. Přitom dotace je přidělována na skutečně obhospodařovanou plochu a správnost velikosti deklarované plochy je předmětem kontrol kontrolních orgánů jak EU, tak orgánů národních, v případě ČR se jedná o SZIF.

V poslední době je důležitou otázkou například problematika erozních ploch, na kterých je třeba dodržovat určitý režim hospodaření. V těchto případech je použití GPS zařízení jednoznačně potřebné.

Vlastní měření využívá veřejně dostupných a bezplatně využitelných satelitních signálů ze systémů GPS Navstar a případně GPS Glonass. Společně s dodávanými hardwarovými a softwarovými prostředky mají tak uživatelé k dispozici vše, aby si mohli provést skutečně důkladnou kontrolu výměr svých pozemků a to postupy a zařízením, které zajišťují bezproblémové využívání údajů z LPIS resp. portálu farmáře, včetně předávání opravených zákresů příslušným autoritám.