Dodávaná řešení GPS

Při měření GPS se běžně používají dva typy GPS přijímačů označované jako statické nebo dynamické. Rozdíl mezi zmíněnými typy spočívá ve vnitřním nastavení GPS přijímače, ceně, konstrukci a převažujícího způsobu použití. Statické přijímače jsou dražší než přijímače dynamické. Většina GPS přijímačů pracují ve standardním nastavení jako dynamické přijímače.

Zajišťujeme kompletní dodávku GPS zařízení pro měření s různým typem software pro GPS měření v závislosti na potřebách našich zákazníků. Jedno z možných řešení je produktem spolupracující firmy Lacos (Německo)

V rámci dodávky zařízení zákazník dostává vše, co je nutné pro správné měření plošné výměry pozemků, zpracování provedeného měření a provádění souvisejících prací (viz dále). Obsluha GPS zařízení je poměrně nenáročná, avšak je zapotřebí dodržet určité zásady. Pro snažší a optimální využití možností zařízení je třeba absolvovat dvoudenní školení.

Využití GPS v praxi, měření ploch,dotace a související práce

Uživatelé našich sestav využívají GPS zařízení zejména pro následující práce:

  • Kontrola plochy produkčních bloků s ohledem na dotace
  • Kontrola tvaru produkčních bloků
  • Zajištění opravy zákresů bloků
  • Dělení ploch stávajících bloků
  • Určení polohy erozních ploch, biopásů atd. v terénu
  • Vydávání pozemků (náhradní užívání)
  • Dohledávání chybějících hektarů

Stručné poznámky k jednotlivým typům prací jsou uvedeny dále.

Kontrola plochy produkčních bloků s ohledem na dotace

V souvislosti s uplatňováním dotační politiky EU je důležité znát výměry skutečně obhospodařovaných ploch s dostatečnou přesností. Kontrolu výměr subjektů využívajících dotační program provádí SZIF, který používá pro ověření výměry na místě také GPS zařízení a další technické prostředky. Je třeba si uvědomit, že skutečně obhospodařovaná výměra daného produkčního bloku se může dosti odlišovat od výměry uvedené a definované zákresem v systému LPIS / portálu farmáře. Z tohoto pohledu jsou kritické především menší bloky o výměrách 0,5 až 3 ha a bloky, kde jedna nebo více stran hranice je pod stromy, keři a podobně. Naši uživatelé proto po zakoupení GPS sestavy si jako první práci měří postupně plochy všech produkčních bloků.

Kontrola tvaru produkčních bloků

Hodnoty a údaje naměřené GPS zařízením v terénu je třeba následně zpracovat. Zpracování se provádí v portálu farmáře. Portál kromě toho umožňuje určit, kde jsou rozdíly mezi provedeným GPS měřením plochy bloku a zákresem v systému LPIS a je pro uživatele i nástrojem k vytvoření podkladů pro opravu zákresu zkontrolovaného bloku v systému LPIS/portálu farmáře.

Zajištění opravy zákresů bloků

Na základě zákresů bloků LPIS, které má každý subjekt hospodařící s danými pozemky k dispozici zdarma prostřednictvím portálu farmáře, lze programovými prostředky velmi jednoduše provést srovnání s vlastním GPS měřením a odpovědět si na otázku, proč výměra nebo tvar bloku uvedený v systému LPIS neodpovídá skutečnosti, kde jsou případné rozdíly. Stejně tak je možné zákresy z LPIS/portálu farmáře zobrazovat v GPS zařízení přímo při měření v terénu. Pokud se jedná o rozdíly zásadní tj. znamenající např. nedodržení povolené tolerance plochy bloku, trvalý odlišný tvar hranice a podobně, jsou k dispozici nástroje pro snadnou změnu zákresu.

Typickým příkladem takové potřeby je situace, kdy část hranice bloku je z leteckého pohledu skryta v porostu a hranice v LPISu byla zakreslena odhadem podle nejpravděpodobnější polohy. V praxi se může stát, že daný blok má ve skutečnosti hranici pod porostem dále, nebo naopak blíže ve srovnání se zákresem v portálu farmáře. V prvém případě pokud je hranice ve skutečnosti dále o 2 metry oproti zákresu a její délka je 250 metrů znamená to 500m2 o které je výměra bloku "ošizena". Je-li taková situace na více blocích má to vliv na menší příjem dotace, než by bylo možné.

Dělení bloků - ploch

Portál farmáře umožňuje rozdělit existující souvislý pozemek (např. při vydávání části pozemku soukromému vlastníkovi). Uživatel jednoznačně vidí, jakou plochu pozemku (výměru) odděluje a to s dostatečnou mírou přesnosti. Dělení stávajícího bloku se používá i při osevním plánu rozdílných plodin s cílem v budoucnu blok rozdělit na více částí s tím, že chceme v terénu vyznačit pomocí GPS dělicí čáru (hranici) tak, aby obě části původně celistvého bloku měly požadovanou výměru

Vydávání pozemků

Naši uživatelé velmi často potřebují vydat formou náhradního užívání určitou plochu soukromému vlastníkovi a to formou oddělení požadované plochy od stávajícího bloku, nebo méně často tak, že určí polohu vydávané plochy o dané výměře podle souřadnic, které jim soukromník poskytne. GPS sestavy umožňují najít v terénu zadané nebo zjištěné poziční body a hranice a určit tak polohu a odpovídající výměru pozemku soukromého vlastníka pro jeho následné předání.

Erozní plochy

Určení polohy erozní plochy je úkolem, který se podobá předchozí problematice. Z portálu farmáře lze přímo získat zákres erozní plochy tak, jak je zakreslena ve formě odpovídajícího souboru, který by bylo možné nahrát jako zákres do GPS zařízení a pak podle něho v terénu polohu erozní plochy vyznačit. Někdy je třeba provést pečlivě a s polohovou rezervou vlastní zákres erozní plochy nad stávajícím zákresem portálu a tento vlastní zákres pak umístit do GPS.

Dohledávání chybějících hektarů

V této situaci jsou téměř všichni uživatelé - daň z nemovitostí platí např. za 3000 ha, ale v produkčních blocích LPIS mají zakresleno pouze 2600 ha. Oněch scházejících 400 ha představuje z hlediska dotací docela slušnou částku, proto je snaha našich uživatelů postupně dohledávat tyto chybějící plochy. Je samozřejmé, že v některých případech se jedná vždy částečně o hektary nevhodné k obdělávání - např. díky dlouholetému náletu, kdy zkultivování plochy by bylo tak nákladné, že se nevyplatí. Je však řada případů, kdy zákres produkčního bloku v LPISu nesleduje katastrální hranici daného pozemku (většinou je blok zakreslen jako menší) a při tom by i fyzicky bylo možné blok zvětšit (přiorat, ořezat větve kam nelze zajet s mechanismy) a tímto způsobem postupně připojovat chybějící plochy ke stávajícím blokům a ty zvětšovat. Jde o dlouhodobý proces, ale konkrétní příklady ukazují, že je reálný. Je potřebné mít k dispozici katastrální zákresy ve vhodném tvaru. Z portálu farmáře lze katastrální zákresy získávat jen omezeně. Zákresy pak lze porovnat s vlastním měřením. Následně je pak možné v terénu určit novou hranici zvětšeného bloku.

Vhodná GPS zařízení

Výkonnost a kvalita GPS měření je závislá na GPS anténě (místem, kde zařízení měří pozici je vždy střed antény), GPS přijímači, počtu přijímaných satelitů v okamžiku měření a na schopnosti zařízení přijímat korekční signál a na typu těchto korekcí. Přesnost měření velikosti výměry produkčních bloků není vázána nezbytně na příjem korekcí.Jakmile však nám záleží na přesnosti polohy měřené plochy (nebo jiného objektu zájmu - např. polohy hranic, bodů zájmu) v terénu, bez použití korekcí se neobejdeme. V současné době doporučujeme našim uživatelům, aby se orientovali na nákup GPS zařízení s dosažitelnou polohovou přesností lepší než 0,5 metru, typicky s hodnotou cca 0,3 metru. Mezi hlavní dodavatele GPS zařízení patří společnosti Leica, Topcon a Trimble, kteří mají v ČR své distributory. Všichni uvedení výrobci mají k dispozici zařízení doporučených parametrů. Je však možné zajistit nákup odpovídajícího GPS zařízení i od jiných dodavatelů a výrobců.

Pro dosažení uvedené polohové přesnosti musí GPS zařízení využívat korekce pozemních stanic. Pokud je využívána satelitní korekce EGNOS je třeba si uvědomit, že reálně dosažitelná polohová přesnost je podle okolností cca 1 - 1,5 metru, u zařízení bez příjmu korekcí pak 3-5 metrů. Při opakovaném měření plochy o stejné velikosti (stejný blok) se vlivem GPS technologie výměra vždy liší. Čím menší je měřená plocha, tím je odchylka od nominální výměry vyšší, avšak je vždy pod 1% nominální výměry. Z testovacích měření na jmenovité ploše o velikosti 0,66ha realizovaných podle zásad měření EU a na výzkumném pracovišti EU byla chyba měření 0,6% (průměrná hodnota z 200 provedených měření). Využití satelitních signálů GPS je bezplatné, korekční signál pozemních stanic se platí poskytovateli, ale cena u používaného typu korekcí je příznivá.

Vestavěné a náhradní baterie zajišťují u GPS zařízení provozuschopnost v terénu po dobu cca 6-12 hodin. Průběh měření je sledován na LCD obrazovkách, je třeba,aby obrazovky měly dostatečnou svítivost. GPS zařízení by mělo mít k dispozici několik zobrazovacích vrstev - v prvé vrstvě vždy provádíme měření, v prvé průhledové vrstvě pak uživatel zpravidla vidí své produkční bloky získané z portálu farmáře. Další průhledová vrstva se pak využívá např. pro zobrazení katastrálních zákresů nebo podkladů, které jsme si připravili pro měření.

Pro zpracování měření je třeba mít k dispozici portál farmáře, a to zejména pro přípravu podkladových vrstev pro GPS zařízení pro terénní měření.

Dodávané řešení


Ilustrační obrázek GPS

Řešení, které nabízíme a dodáváme našim zákazníkům má 3 hlavní části:

  1. Zajištění dodávky vlastního zařízení GPS včetně software na GPS měření
  2. Implementace - zavedení používání GPS zařízení do denní praxe u uživatele
  3. Důkladné uživatelské školení jako součást implementace, včetně práce v terénu na pozemcích užívaných zákazníkem

Nejdůležitějsí částí dodávky je část 2) a část 3). Protože problematikou GPS se zabýváme již asi 8 let, dodali jsme v průběhu let zařízení SZIF, MZE, pozemkovým úřadům i SPU, není nezbytně nutné, aby zákazník zakoupil GPS zařízení od nás. Jsme schopni na základě získaných zkušeností využít k finálnímu řešení prakticky libovolnou GPS sestavu - zařízení.

Někteří zákazníci mohou mít GPS zařízení zakoupené již dříve a jsme schopni takové zařízení po konzultaci do našeho řešení zaintegrovat. Samozřejmě, pokud zákazník chce, rádi mu doporučíme, jaké zařízení je pro něho vzhledem k potřebám a časovému výhledu vhodné.

Část 2) a 3) řešení pro naše zákazníky - uživatele GPS - znamená, že jsou vyškolení na celou problematiku GPS měření pro zemědělskou praxi od měření objektů v terénu, přes zpracování portálem farmáře nebo dodanými prostředky GIS, přípravu podkladů pro změnu zákresů v portálu až k získávání a vyhotovení podkladů pro terénní měření GPS, například při vydávání plochy pro náhradní užívání. V rámci školení jsou nainstalovány i potřebné doprovodné programy na PC zákazníka - není rozhodující, zda zákazník používá ještě operační systém Windows XP, nebo již novější systémy Windows 7 (32 nebo 64 bitovou verzi) či Windows 8.1. nebo Windows 10.

Školení probíhá výhradně u zákazníka, v jeho terénu, na jeho produkčních blocích a počítačích. Dvoudenní školení má za cíl ukázat a naučit zákazníka vše nezbytné, aby mohl GPS zařízení prakticky používat, a to včetně vazby na portál farmáře. Samozřejmostí je pomoc při zřízení přístupu ke korekčním signálům (pokud je GPS zařízení používá). Zpravidla po 2-4 měsících práce s GPS pak na přání našich zákazníků provádíme ještě doškolení s programem podle specifických požadavků daného uživatele. Při školení počítáme s účastí 2 pracovníků zákazníka, školení je individuální. Znamená to, že kromě pracovníků zákazníka a našeho pracovníka nebo pracovníků není na školení přítomen již jiný subjekt-zákazník. To umožňuje intenzivní práci a možnost plně se věnovat výhradně danému zákazníkovi.

Pro podrobnější informace nás prosíme kontaktujte na naší linku podpory: gps@vmsystems.cz